ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ

Sunday, 23 July 2006

ಕಳೆದ ವಾರ ನನ್ನವಳ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆದದ್ದು.

flower on kukkarahalli lake